1. بیمه نامه مسوولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح، محاسب و ناظر
  به استناد بند ت از ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با هدف ایجاد پوشش بیمه ای و حمایتی جامع از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ، طرح ویژه بیمه نامه مسوولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمانی در گروه های هفتگانه: عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک ، ویژه دوره ساخت (یکساله) و بهره برداری ( ده ساله ) و مهندسان ناظر گازرسانی ویژه دوره بهره برداری ( ده ساله) تهیه و پس از تأئید شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه توسط شرکت سهامی بیمه ایران، از تاریخ 1391/01/01 به مرحله اجرا در آمده است.
  توجه 1 : حق بیمه کلیه ساختمان هایی که پروانه آنها از تاریخ 1391/01/01 تحت مسوولیت هر یک از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان رضوی از خدمات طراحی، محاسبه و نظارت استفاده می نمایند ، تا اطلاع ثانوی توسط سازمان تأمین شده است؛ بنابراین مهندسان گرامی عضو سازمان با ثبت اطلاعات خود و ساختمان مورد نظر در این سامانه، بیمه نامه رایگان دریافت می نمایند.
  • نکته 1: حق بیمه ساختمان های با متراژ پنج هزار متر مربع و کمتر بطور توسط سازمان پرداخت می شود و برای ساختمان های با متراژ بیش از پنج هزار متر مربع ، حق بیمه حداکثر تا پنج هزار متر مربع توسط سازمان پرداخت می گردد و مابه التفاوت مازاد حق بیمه بر پنج هزار متر مربع توسط بیمه گذار می بایست پرداخت گردد.
  • نکته 2: بیمه نامه های تعهد سازمان صرفاَ برای ساختمان هایی صادر می گردد که پنج درصد حق نظارت سازمان پرداخت شده باشد و فیش مربوطه در زمان درخواست بیمه نامه ارائه گردد.
  توجه 2 : ساختمان هایی که پروانه آنها قبل از تاریخ 1391/01/01 صادر گردیده است، می توانند با ثبت اطلاعات ساختمان و مشخصات مهندسان طراح، محاسب و ناظر و قبول پرداخت حق بیمه تعیین شده، از خدمات و تسهیلات ویژه این طرح بهره مند شوند.
  موضوع بیمه نامه :
  این بیمه نامه خساراتی را که بر اثر قصور، اهمال، بی مبالاتی و یا اشتباه حرفه ای هر یک از مهندسان حادث می گردد را در دو بخش مالی و جانی ناشی از حوادث طبیعی و انسانی جبران می نماید.
  پوشش های بیمه نامه :
  الف- در زمان احداث ساختمان ها :
  • خسارت مالی وارده به ساختمانی که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده است و اموال صاحبکار و پیمانکاران موجود در آن و اموال اشخاص ثالث مانند ساختمان ها و اموال مجاور در زمان احداث ساختمان، جبران می گردد.
  • خسارت بدنی ( شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ) وارده به بیمه گذار و کلیه اشخاص دخیل در ساخت و ساز مانند کارفرما، صاحبکار، پیمانکاران، کارکنان و... را در زمان احداث ساختمان جبران می نماید.
  ب - در دوره بهره برداری :
  • خسارت مالی وارده به ساختمان و اموال موجود در آن متعلق به مالک و یا سایر بهره برداران و اموال اشخاص ثالث ماند زیان های وارده به ساختمان ها و اموال موجود در آن ها و یا اموال مجاور ساختمان در حال بهره برداری را به مدت ده سال جبران می نماید.
  • خسارت بدنی ( شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی) وارده به مالک، مستاجر و استفاده کنندگان از ساختمان احداث شده و اشخاص ثالث از قبیل رهگذران، همسایگان را به مدت ده سال پس از پایان عملیات ساخت به نرخ دیه زمان وقوع حوادث جبران می نماید.
  مثال : محاسب سازه در محاسبات مقاومت ساختمان در قبال زلزله تا حد مقرر در قوانین و مقررات ملی ساختمان دچار قصور غیر عمدی می گردد. بر اثر این اشتباه محاسباتی ممکن است خسارات ذیل حادث گردد:
  1- صدمات فیزیکی وارده به ساختمان در دوره ساخت و یا بهره برداری
  2- صدمات فیزیکی به اموال موجود در ساختمان و اموال اشخاص ثالث در دوره ساخت و بهره برداری
  3- خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان و کارگران اجرایی ، پیمانکاران و اشخاص ثالث در دوره ساخت
  4- خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به ساکنین و بهره برداران ساختمان و اشخاص ثالث در دوره بهره برداری
  توجه: کلیه خسارت های فوق در بخش مالی متناسب با ارزش ساخت اعلام شده در زمان انعقاد بیمه نامه و در بخش جانی به نرخ دیه زمان پرداخت خسارت ناشی از مسئولیت هر یک از مهندسان از سوی شرکت بیمه پرداخت می شود.


 2. بیمه کیفیت ساخت ناشی ازمسوولیت مدنی و حرفه ای مجریان (سازندگان) مسکن و ساختمان
  به استناد بند ب ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل فعالیت مجریان، سازندگان مسکن و ساختمان ،و با هدف ارتقای ایمنی و بهینه سازی ساخت و ساز مسکن و ساختمان و به تبع آن کاهش ریسک ها و حوادث زیان بار بیمه جامع کیفیت ساخت ناشی از مسوولیت مدنی و حرفه ای مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان ،ویژه دوره ساخت ( یکساله ) و دوره بهره برداری ( ده ساله ) تهیه و پس از تأیید شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه توسط شرکت سهامی بیمه ایران، از تاریخ 1390/10/01 به مرحله اجرا در آمده است.
  توجه : این بیمه نامه با شرایط و پوشش های بیمه ای خاص و برای اولین بار در کشور ارایه شده است.
  موضوع بیمه :
  این بیمه خساراتی را که بر اثر قصور، اهمال، بی مبالاتی و یا اشتباه حرفه ای هر یک از سازندگان مسکن و ساختمان حادث می گردد را در دو بخش مالی و جانی ناشی از حوادث طبیعی و انسانی جبران می نماید.
  الف – پوشش های بیمه :
  1- در زمان احداث ساختمان ها :
  • خسارت بدنی ( شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی) وارده به بیمه گذار و کلیه اشخاص دخیل در ساخت و ساز مانند کارفرما، صاحبکار، پیمانکاران، کارکنان و ... را در زمان احداث ساختمان جبران می نماید.
  • خسارت بدنی ( شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی) وارده به مالک، مستاجر و استفاده کنندگان از ساختمان احداث شده و اشخاص ثالث از قبیل رهگذران، همسایگان را به مدت ده سال پس از پایان عملیات ساخت به نرخ دیه زمان وقوع حوادث جبران می نماید.
  2- در دوره بهره برداری :
  • خسارت مالی وارده به ساختمان و اموال موجود در آن متعلق به مالک و یا سایر بهره برداران و اموال اشخاص ثالث مانند زیان های وارده به ساختمان ها و اموال موجود در آن ها و یا اموال مجاور ساختمان در حال بهره برداری را به مدت ده سال جبران می نماید
  • خسارت بدنی (شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ) وارده به مالک، مستاجر و استفاده کنندگان از ساختمان احداث شده و اشخاص ثالث از قبیل رهگذران، همسایگان را به مدت ده سال پس از پایان عملیات ساخت به نرخ دیه زمان وقوع حوادث جبران می نماید.

  ب- مدت بیمه :
  1- دوره ساخت : یکسال از تاریخ صدور پروانه ساختمان و یا صدور بیمه نامه ،هر کدام که موخر باشد.
  تبصره : در صورتیکه دوره ساخت بیش از یکسال به طول بیانجامد، بیمه گذار مکلف است مراتب را کتباً به بیمه گر اطلاع داده و با پرداخت حق بیمه تعیین شده، پوشش بیمه نامه را برای مدت مورد نظر خود افزایش دهد.
  2- دوره بهره برداری : ده سال پس از پایان کار
  تبصره : در صورت عدم اعلام کتبی تاریخ پایان کار از سوی بیمه گذار، تاریخ اتمام پوشش های بیمه نامه حداکثر ده سال پس از تاریخ اعتبار بیمه نامه در دوره ساخت خواهد بود.

  بازرس فنی :(صدور گواهی کیفیت ساخت)
  بیمه گر به منظور حصول اطمینان از کیفیت ساخت و ساز، از مرحله شروع عملیات ساختمانی تا پایان کار از خدمات بازرسین فنی استفاده نموده و اعتبار بیمه نامه در دوره بهره برداری منوط به ارایه گواهی کیفیت ساخت از سوی بازرسین فنی مورد تأیید سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است. بازرسین حق دخالت در روند اجرایی ساخت ندارند ولی کلیه فرآیندهای ساخت را توسط بازرسین خود بررسی نموده و توصیه های لازم به منظور ارتقاء کیفیت ساخت را به مجریان و مالکان ساختمان ارایه می دهند . در پایان عملیات ساخت، بازرس فنی بر اساس گزارش های مکتوبی که تهیه نموده است گواهی کیفیت ساخت را مطابق استاندارد های تایید شده در اختیار مجریان و مالکان ساختمان قرار می دهد.
  مهمترین تفاوت های این بیمه با بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت :
  1- بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت فقط خسارات مالی وارده به ساختمان بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد ولی این بیمه علاوه بر خسارات وارده به ساختمان در حال ساخت ، خسارات وارده به ساختمان های مجاور و اموال اشخاص ثالث در مجاورت پروژه را نیز تحت پوشش قرار می دهد.
  2- بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت خسارات بدنی وارده به هیچ یک از عوامل دخیل در ساخت و ساز را پوشش نمی دهد ولی این بیمه کلیه خسارات ناشی از مسئولیت سازندگان مسکن و ساخت هم در دوره ساخت و هم در دوره بهره برداری به مدت ده سال پوشش می دهد.
  3- بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت خسارات ناشی از بروز بلایای طبیعی را پوشش نمی دهد ولی این بیمه نامه خسارات ناشی از بروز بلایای طبیعی را که ناشی از مسئولیت مجریان و سازندگان مسکن باشد را پوشش می دهد.
  4- بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت قاعده نسبی را در پرداخت خسارات مالی اعمال می نماید ولی در این بیمه نامه خسارات مالی تا میزان مندرج در بیمه نامه و در طول مدت اعتبار بیمه نامه بدون اعمال قاعده نسبی پرداخت می گردد.
  5- در بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارات، نسبت به ریکاوری خسارات از مسئولین ایجاد کننده خسارت از جمله بیمه گذار و سازندگان اقدام خواهد نمود ولی در این بیمه نامه بنا به ماهیت بیمه نامه، ریکاوری خسارت بر علیه بیمه گذار وجود ندارد.
  6- بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت فقط خسارات وادره در دوره بهره برداری را پوشش می دهد ولی این بیمه علاوه بر دوره بهره برداری خسارات وارده در دوره ساخت را نیز پوشش می دهد.
  7- حق بیمه این بیمه با خدمات صدور گواهی کیفیت ساخت به مراتب کمتر از بیمه عیوب پنهان و اساسی ساخت محاسبه می گردد. 3. بیمه نامه مسوولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح، محاسب و ناظر
  این بیمه نامه از ضروری ترین بیمه نامه های حوزه ساخت و ساز می باشد که همراه با کلیه پوشش های تکمیلی ارایه شده است.
  مدت بیمه نامه : یکسال که در سال های بعد قابل تمدید می باشد.
  موضوع بیمه نامه :
  جبران صدمات بدنی وارد به کارکنان، پیمانکاران ، اشخاص ثالث و سایر اشخاص دخیل در ساخت و ساز در حین انجام کار و در محل مورد بیمه با رعایت قانون کار مصوبه سال 1368 و قانون بیمه و کلیه شرایط مندرج در بیمه نامه
  پوشش های اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:
  • هزینه پزشکی در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان
  • غرامت فوت ونقص عضو برای هر نفر در ماه های عادی
  • غرامت فوت برای هر نفر در ماه های حرام
  • غرامت فوت و نقص در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان
  سایر پوشش های تکمیلی:
  این پوشش ها اختیاری است و بیمه گذار با توجه به نیاز اقدام به انتخاب هریک از این پوشش ها می نماید.
  1- محل اقامت کارکنان و ماموریت های خارج از کارگاه
  2- اماکن وابسته به کار مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و...
  3- صدمات وارده به کارکنان ناشی از وسائط نقلیه موتوری
  4- مسئولیت پیمانکاران فرعی
  5- مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
  6- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  7- پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر هزینه های قابل جبران توسط سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی
  8- پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان
  9- پوشش بیمه حادثه شخص بیمه گذار ، کارفرما ، صاحبکار ، پیمانکار ، مشاور ، ناظر.
  10- جبران مطالبات احتمالی سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های جایگزین
  11- جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث.
  12- پرداخت مابه التفاوت دیه هر سال علاوه برتعهدات خریداری شده در بیمه نامه تاسه سال
  13- پوشش حوادثی که با نوع فعالیت کارکنان ارتباطی ندارد.
  14- صدمات بدنی و ارش.
  15- کار در شب و اضافه کاری.
  16- کار در ایام تعطیلات .
  17- پوشش نگهبان در شب.
  18- اوقات رفت و برگشت از منزل به محل کار و بالعکس.
  19- جبران دستمزد کارکنان که در حین کار مصدوم شده اند.
  20- پوشش کارکنان اتباع خارجی .
  21- جبران خسارات ناشی از نقص عضو های بیش از یک دیه تا سه دیه و یا بیشتر

  مثال : در صورت بروز حادثه منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی و هزینه های پزشکی برای هریک از کارکنان بیمه گذار، پیمانکاران و کارکنان آنها و اشخاص ثالث و سایر اشخاص دخیل در ساخت وساز بیمه ایران خسارات وارده را بر اساس تعهدات خریداری شده بطور کامل پرداخت می نماید.
  توجه : پس از ثبت اطلاعات ساختمان در این سامانه و انتخاب پوشش های اصلی و تکمیلی بیمه نامه در قسمت در خواست بیمه نامه ، حق بیمه متعلقه به کارفرمایان گرامی اعلام می گردد. کافرمای محترم در صورتیکه با حق بیمه اعلام شده و پرداخت آن موافقت نماید، بیمه نامه صادر گردیده و معتبر می شود.


 4. سایر بیمه های مرتبط با حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان :
  سایر بیمه های مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان از جمله:
  الف- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
  ب - بیمه تمام خطر مقاطعه کاری( CAR )
  ج‌- بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران
  که توضیحات هر یک به شرح ذیل ارایه شده است با مشاوره حضوری و با شرایط و مزایای ویژه به کارفرمایان ، مهندسان و پیمانکاران محترم قابل ارائه می باشد
  بدین منظور می توانید با شماره تلفن 09153089369 مشاور سازمان آقای براتعلی بابایی تماس حاصل فرمایید.
  الف- مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
  دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی به اشخاص ثالث و مالی به اموال اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.
  پوشش های بیمه نامه:
  - خسارت مالی به اموال اشخاص ثالث
  - غرامت ناشی از فوت
  - غرامت ناشی از نقص عضو
  - هزینه های پزشکی

  همچنین خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار میدهد:
  • نشت و ترک خوردگی ساختمانهای مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
  • ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری
  • خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش
  • خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
  • خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
  • خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
  • خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)
  • خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
  • خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند
  • خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

  مثال 1 : در حین عملیات گود برداری و به جهت عدم نصب به موقع علائم هشدار دهنده، اتومبیلی با چند سرنشین در قسمت گود برداری شده سقوط می نمایند. در این حالت خسارات جانی وارده به راننده و سرنشینان اتومبیل مانند غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی و همچنین خسارات مالی وارده به خود اتومبیل تا سقف 500.000.000 ریال در هر حادثه توسط بیمه ایران به زیاندیدگان و یا ذینفعان آنان پرداخت می گردد.
  مثال 2 : در زمان نصب اسکلت و بر اثر رها شدن قطعه فلزی و یا شئ دیگری به روی اتومبیل های در حال تردد و یا پارک شده در خیابان های اطراف پروژه ، قطعأ بروز خسارات جانی و مالی اجتناب ناپذیر است. جایگزین نمودن اتومبیل آسیب دیده و یا تعمیر صدمات وارده به اتومبیل و اموال موجود در داخل اتومبیل و همچنین پرداخت غرامت ناشی از فوت و یا نقص عضو ویا تامین هزینه های پزشکی از محل این بیمه نامه امکان پذیر است.

  ب‌- بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری(پیمانکاران) -CAR
  این بیمه نامه خسارت های فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستم های مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه ها، پتروشیمی، پالایشگاه ها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار میدهد. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گذار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.
  مدت بیمه نامه
  مدت بیمه نامه در دوره های مختلف به شرح ذیل بر اساس پیمان نامه منعقده هر پروژه تعیین می گردد.

  - دوره نگهداری نیز بر اساس مفاد پیمان به مدت بیمه نامه اضافه می گردد.
  سرمایه مورد بیمه :
  - ارزش اقلام مورد نصب (شامل ارزش جایگزینی نوی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا می شود)
  - هزینه حمل (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)
  - هزینه نصب (مطابق پیمان)
  - مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمی شود)
  - تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گذار مبلغی بین10 تا30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد)
  - لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقک های موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و ... بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری می برند)
  - برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه می شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد)
  - اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه می دهد، می تواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد)
  - مسئولیت درقبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گذار تعیین می شود)
  خسارات تحت پوشش :
  • صاعقه - انفجار – آتش‌سوزی
  • زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
  • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
  • تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور
  • سیل - آب گرفتگی - امواج دریا یا آب
  • طوفان - گردباد - تندباد
  • عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل
  • غفلت – سهل‌انگاری - خطای غیر عمد
  • خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
  • اموال مجاور - برداشت ضایعات
  • خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات
  • خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث
  • مسئولیت بیمه گذار طی دوره نگهداری
  • دزدی
  • خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده
  • خسارتهای وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه
  • خسارتهای هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن
  • باران - برف - بهمن - نشت یا نفوذ آب
  • تصادم - سقوط اشیاء - واژگونی
  • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
  • خرابکاری غیر گروهی
  • اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
  مثال: در زمان گود برداری بارش شدید باران و برف موجب جاری شدن سیل و سیلاب گردیده و با توجه به محدودیت کانال های انتقال آب های جاری شده در خیابان ها، موجبات آبگرفتگی قسمت های گودبرداری شده فراهم می گردد. انتقال ضایعات ناشی از این آب گرفتگی و خساراتی که به اموال موجود در پروژه و قسمت های اجراشده پروژه وارد آید از محل این بیمه نامه توسط شرکت بیمه تامین می گردد.
  بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors' Plant & Machinery)
  این بیمه کلیه خسارت های با منشأ بیرونی وارد بر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند: لودر، گریدر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و ... را که به عنوان ابزار کار پیمانکاران می باشد، جبران می نماید.
  مدت بیمه:حداکثر یک سال می باشد که می تواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.
  سرمایه مورد بیمه :
  ارزش ماشین آلات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)
  فرانشیز بیمه :
  خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.
  خسارات تحت پوشش:
  • صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی
  • زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان
  • رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره
  • تگرگ – یخ زدگی – یخ شناور
  • سیل – آب گرفتگی – امواج دریا یا آب
  • طوفان – گردباد – تندباد
  • عدم مهارت – اجرا با کیفیت نازل
  • غفلت – سهل‌انگاری – خطای غیر عمد
  • دزدی
  • باران – برف – بهمن
  • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
  • سقوط – تصادم – واژگونی
  • خرابکاری غیر گروهی
  سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است
  مثال: لودری در حین گوبرداری سقوط نماید و یا دیواره های محل گود برداری به علت نشت و یا سایر عوامل محیطی و طبیعی بر روی لودر آوار و موجب خسارت مالی به لودر گردد، ارزش جایگزینی لودر در صورت ازبین رفتن کلی و یا تعمیر قسمت های آسیب دیده لودر از محل تعهدات این بیمه نامه توسط شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت می شود.
  توجه: صدور بیمه نامه های مرتبط با این نوع بیمه نامه نیاز به اخذ اطلاعات کلیه ماشین آلات پروژه هابه تفکیک می باشد. به محض دادن اطلاعات کامل امکان نرخ گیری و صدور بیمه نامه فراهم می گردد.